Samfällighetsförening

Styrelse

Norra Husbergs samfällighetsförenings styrelse har idag 5 ordinarie medlemmar samt en ersättare. Dessa utses vid årsstämman i mars för en mandatperiod om två år.

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder normalt 7-8 gånger per år. Styrelsen handhar ekonomin vad avser gemensamhetsanläggningarna. Vid styrelsemötena behandlas uppkomna frågor från kontaktpersonerna och/eller enskilda medlemmar. Styrelsen är givetvis ansvarig gentemot medlemmarna för de åtgärder som vidtas.

Vid årsstämman tas av medlemmarna insända motioner upp. Frågorna är beredda och styrelsen avger förslag, som medlemmarna har att ta ställning till. Vid styrelsesammanträden och årsmöten förs protokoll. Protokoll från de senaste verksamhetsåren finns tillgängliga på hemsidan. Äldre protokoll, liksom inkomna skrivelser etc. finns hos sekreteraren.

STYRELSEN

Ordförande         Bengt Wahlberg
                           Telefon:  070-542 46 59

Sekreterare         Anders Nyström
                           Telefon:  073-708 27 70

Kassör                Katja Malmgren Calija
                           Telefon:   073-525 05 03

Material-            Håkan Jaldén
förvaltare           Telefon:   070-380 55 64

Ledamot             Håkan Palm
                           Telefon:   070-883 08 42

Suppleant           Per Edblad
                           Telefon:   070-254 52 69

805
808