Samfällighetsförening

Sandning och snöröjning

Sandning

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att det är sandat vid postlåda, sopbehållare (för de som har), vid garage o.s.v. Att gator, cykelvägar och garageplaner är placerade på samfälld mark ändrar inte detta förhållande. Snöröjningsentreprenören utför sandning av de gemensamma gång- och cykelbanorna (dock inte alla), vilket inte fråntar fastighetsägaren ansvar enligt ovan.Sandlådor finns utplacerade i området och varje kvarter disponerar en sandkärra (förvaras i soprummen där sådana finns).

 Styrelsen finner sandningsrutiner vara en kvartersangelägenhet och att påfyllning av sand i lådorna initieras av kontaktpersonen genom samråd med styrelsen.     

Snöröjning

Gator, cykel- och gångvägar snöröjs genom föreningens försorg. Styrelsen har tecknat avtal med en entreprenör. I avtalet regleras när entreprenören äger rätt att starta upp arbetet. Av främst utrymmesskäl är några få områden undantagna från den gemensamma snöröjningen.

Föreningens medlemmar kan bidra med en gemensam kostnadssänkning genom att själva snöröja där så kan vara lämpligt. Erfarenheten visar att det är ofrånkomligt att vissa skador sker på mark, kantstenar etc. Dessa skador skall senast anmälas till styrelsen i samband med rundvandringen i maj.

Sandupptagning

När vintersäsongen är över tas sanden upp genom entreprenörens försorg, men det är väldigt bra, om vi hjälps åt att sopa fram sand från kanter, gräsytor etc. så maskinerna kommer åt.

Maskiner för sandupptagning

Föreningen har köpt en sopmaskin att sopa upp sand m.m. med. Maskinen, som är avsedd för plana ytor, t.ex. där stora maskiner inte kommer åt, kan lånas efter kontakt med och instruktion av Håkan Jaldén eller Per Edblad.

För att sopa ut grus från gräsytor finns sedan förut en 'sweeper' i föreningens förråd.  Nyckel dit finns hos kontaktpersonerna i kvarteren

803
819
824