Samfällighetsförening

Gemensamma ytor, byggnader, plank mm

Skötsel grönytor

Hit räknas gräsmattor, buskar, träd etc. Avsikten är att dessa ytor/föremål skall vårdas av medlemmarna själva. Inköp av material för att plantera, göra om eller på något annat sätt göra de gemensamma grönytorna fina görs av den/de som ansvarar för organiseringen av städdagen efter att kontakt tagits med någon i styrelsen.


Sandlådor

Hemtagning av kompletterande sand samordnas av styrelsen. Lämpligt att göra detta i samband med vårstädningen. Under säsongen ses sandlådorna över. Det är viktigt att t. ex plocka bort föremål stenar, rötter etc. som efterhand kan ha kommit "i dagen".


Lekställningar

Under vårstädningen ses alla lekställningar över och då främst säkerheten. Under säsongen ses lekställningar till av var och en för att förhindra olyckor. Alla måste hjälpa till att rapportera om något har inträffat med lekredskapet under året. Styrelsen köper in besiktning av lekställningar varje år.


Målning

Respektive kvarter svarar för målning av gemensamma objekt inom sitt område. Inget färglager finns i det gemensamma förrådet, utan anskaffning sker vid aktuellt tillfälle.
Om panel eller dylikt behöver bytas, svarar kvarteret för arbetet, medan föreningen står för materialet.


Träoljning

Vid lekplatser, i bänkar och staket finns tryckimpregnerat trä. Detta måste med jämna mellanrum oljas, då impregneringen endast är ett rötskydd. Beroende på vilken typ av olja som används, kan intervallet mellan oljning vara olika. Inget lager av träolja finns i det gemensamma förrådet utan anskaffning sker vid aktuellt tillfälle.


Vinterförvaring

I det gemensamma förrådet finns möjlighet till vinterförvaring av viss gemensam utrustning. Respektive kontaktman disponerar nyckel till förrådet och svarar för att vinterförvarad materiel vid behov märks med kvarterets namn.

803
819
822