Samfällighetsförening

Gemensamhetsanläggningar

Våra gemensamhetsanläggningar

Anläggning A Värmeanläggningen

Består av: Undercentral för fjärrvärme med samtliga ledningar m.m. fram till servisventil i respektive hus, mätutrustning för fjärrvärme, över 3 km värmekulvert. 
Deltagande fastigheter: Alla fastigheter utom Gånsta 6:4, 174 st. 

Anläggning B Radgaragen: 

Består av: Garagelängorna inklusive belysning, eluttag m.m.
Deltagande fastigheter: Husberg 2:25-2:32, 3:01-3:09, 4:01–4:28, 5:01-5:42, 6:01-45, 131 st 

Anläggning C Vatten samt alla grönytor: 

Består av: Planteringsytor, gräsmattor, växter, lekplatser med utrustning, angörings- och entrégator, körbara gång- och cykelvägar, övriga gångvägar och parkeringsplatser, alla ledningar m.m. för vatten, avlopp och dagvatten inom området från förbindelsepunkterna till kommunens nät fram till fastighetsgräns eller radhusgrupp, allt gemensamt dagvatten på tomtmark samt övrig avvattning på gemensam mark, mätutrustning för vatten.
Till exempel:2300 m VA-ledning, 8575 m2 gatumark, 2250 m gångväg, 1670 m2 lekplats, 8240 m2 grönytor,1240 m2 buskage.
Deltagande fastigheter: Alla, 175 st.

Anläggning D Vatten- och avloppsledningar under radhus:

Denna används för närvarande inte. Består av:Vattenledningar m.m. från radhusgruppernas gräns till överkanten på bottenplattan i respektive deltagande fastighet.
Deltagande fastigheter: Husberg 5:8 - 5:33 och 6:1 - 6:30, 56 st

Anläggning E Digitalt kabelnät: 

Består av: Digitalt kabelnät. Alla ledningar från överlämningspunkt mellan föreningen och leverantör av digitala tjänster till kopplingsdosa på vägg utanpå fastighet.
Deltagande fastigheter: Alla 175.

Anläggning F Soprum: 

Består av:Soprum och dess underhåll samt el.
Deltagande fastigheter:Husberg 4:1-4:28, 5:1-5:41, 6:1-6:45, 114 st


Som framgår så är inte alla 175 fastigheterna med i alla gemensamhetsanläggningar. Detta innebär att de kostnader som anläggningarna drar för drift och underhåll belastar de skilda fastigheterna olika. Vad som gäller för fastigheterna framgår i den årliga budgeten. Det är således endast sådana frågor som berör gemensamhetsanläggningarna som idag formellt kan behandlas av föreningen. Styrelsen är restriktiv i den frågan, vilket dock inte hindrar att i vissa frågor kan den enskilde få hjälp med att komma i kontakt med t.ex. rätt befattningshavare inom kommunen eller serviceföretag.

803
813
815