Samfällighetsförening

Om Föreningen

Att bo i en samfällighet

Norra Husbergs samfällighetsförening bildades i samband med byggandet av vårt område 1979-80. Grunden för samfällighetens verksamhet är lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).

Syftet med samfälligheten är att driva och förvalta gemensamma anläggningar och tillgångar, som vatten- och värmeanläggning, gemensam mark – grönytor, lekplatser, vinterväghållning m.m. Vilka dessa så kallade gemensamhetsanläggningar är har fastställts i myndighetsförrättning.
Läs mer om detta under rubriken ”Gemensamhetsanläggningar”.

Vi som bor i en samfällighet är automatiskt medlemmar i föreningen och i varierande grad delägare i de olika gemensamhetsanläggningarna. Förrättningen och lagen föreskriver vad föreningen ska ägna sig åt. Eftersom medlemskapet är tvingande, ser styrelsen det som viktigt att avgränsa verksamheten till sådant som berör gemensamhetsanläggningarna.

Det ovan sagda hindrar förstås inte att vi inom föreningen hjälps åt med information och ibland samordning i andra frågor, men föreningen kan bara besluta inom ramen för det formellt fastställda syftet med samfälligheten.

Föreningens stadgar hittar du under ”Protokoll och dokument/Dokument”.


805