Samfällighetsförening

Styrelse

Norra Husbergs samfällighetsförenings styrelse har idag 5 ordinarie medlemmar. Dessa utses vid årsstämman i mars för en mandatperiod om två år.

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder normalt 7-8 gånger per år. Styrelsen handhar ekonomin vad avser gemensamhetsanläggningarna. Vid styrelsemötena behandlas uppkomna frågor från kontaktpersonerna och/eller enskilda medlemmar. Styrelsen är givetvis ansvarig gentemot medlemmarna för de åtgärder som vidtas.

Vid årsstämman tas av medlemmarna insända motioner upp. Frågorna är beredda och styrelsen avger förslag, som medlemmarna har att ta ställning till. Vid styrelsesammanträden och årsmöten förs protokoll. Protokoll från de senaste verksamhetsåren finns tillgängliga på hemsidan. Äldre protokoll, liksom inkomna skrivelser etc. finns hos sekreteraren.

STYRELSEN

Ordförande         Viktoria Melander
                           Telefon:   076-721 95 46 

Sekreterare         Håkan Palm
                           Telefon:  070-883 08 42

Ledamot             Anna Staff
                           Telefon:  073-324 78 24

Ledamot             Håkan Jaldén
                           Telefon:   070-380 55 64

Ledamot             Emma Hult
                           Telefon:  073-340 39 34

Ledamot             Per Edblad
                           Telefon:   070-254 52 69

805
808