Samfällighetsförening

Styrelse

Norra Husbergs samfällighetsförenings styrelse har idag 6 ordinarie medlemmar. Dessa utses vid årsstämman i mars för en mandatperiod om två år.

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder normalt 7-8 gånger per år. Styrelsen handhar ekonomin vad avser gemensamhetsanläggningarna. Vid styrelsemötena behandlas uppkomna frågor från kontaktpersonerna och/eller enskilda medlemmar. Styrelsen är givetvis ansvarig gentemot medlemmarna för de åtgärder som vidtas.

Vid årsstämman tas av medlemmarna insända motioner upp. Frågorna är beredda och styrelsen avger förslag, som medlemmarna har att ta ställning till. Vid styrelsesammanträden och årsmöten förs protokoll. Protokoll från de senaste verksamhetsåren finns tillgängliga på hemsidan. Äldre protokoll, liksom inkomna skrivelser etc. finns hos sekreteraren.

STYRELSEN

Ordförande         Anna Staf
                           Telefon:   073-324 78 24

Sekreterare         Anna Ahlin
                           Telefon:   070-825 86 02

Ledamot             Kenth Pettersson
                           Telefon:  072-333 44 30

Ledamot             Henrik Johansson
                           Telefon:   073-963 19 68  

Ledamot             Sandra Räf
                           Telefon:  073-530 74 96

Ledamot             Per Edblad
                           Telefon:   070-254 52 69

805
808