Samfällighetsförening

Kvartalsavgiften

Kvartalsavgiften bestäms utifrån vilka gemensamhetsanläggningar varje fastighet är delägare i. Se vidare under "Gemensamhetsanläggningar".

Avgiften är till för att finansiera underhåll av hela vårt gemensamma område. Vid budgetstämma i slutet av november varje år beslutas om kommande års avgifter. Kvartalsavgiften är fast och grundar sig på budgetförslaget som är framtaget till höststämman. Kvartalsavgifterna betalas tillsammans med vatten och värmeförbrukningen på den faktura som kommer från Minol. Nyinflyttad betalar full kvartalsavgift vid närmast följande inbetalningstillfälle efter inflyttning.

I förekommande fall tar Minol ut en förseningsavgift efter två veckor och betalas sedan avgiften inte inom en vecka, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten.

Förseningsavgiften är 100 kr (Enligt styrelsebeslut 2007-08-27)

803
813
814